Všeobecne záväzné nariadenia


  Zobrazujem 20 z 23 dokumentov (strana 1).
Zásady č.1/2017 vybavovania sťažností
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 26.06.2017 Veľkost: 43 kB (1 súbor)
VZN č. 3 /2017 - O vylepovaní volebných plagátov
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 26.06.2017 Veľkost: 14.3 kB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o poskytovaní dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy a školských zariadení Základnej školy Žabokreky
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 30.01.2017 Veľkost: 3.28 MB (7 súborov)
Smernica č.1/2017 o verejnom obstarávaní
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 30.12.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)
VZN č.3/2016 o záväzných častiach Územného plánu obce Žabokreky
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 16.08.2016 Veľkost: 1.22 MB (1 súbor)
VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 01.07.2016 Veľkost: 804.2 kB (1 súbor)
VZN č.3/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 02.01.2016 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Smernica upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly v obci Žabokreky
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 29.12.2015 Veľkost: 432.9 kB (1 súbor)
VZN č.2/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 01.03.2015 Veľkost: 719.4 kB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Žabokreky.
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 13.11.2014 Veľkost: 1.62 MB (4 súbory)
VZN č.2/2014 o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste na území obce Žabokreky (Trhový poriadok)
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 13.11.2014 Veľkost: 254.4 kB (1 súbor)
VZN obce Žabokreky č.1/2014, ktorým sa určuje školský obvod pre školu, ktorej zriaďovateľom je obec Žabokreky
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 26.03.2014 Veľkost: 194.3 kB (1 súbor)
Dodatok č.1 ku Zásadám hospodárenia s majetkom obce
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 14.03.2013 Veľkost: 523.5 kB (1 súbor)
ZÁSADY
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 06.07.2012 Veľkost: 1.29 MB (3 súbory)
SMERNICE
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 03.07.2012 Veľkost: 1.21 MB (3 súbory)
VZN č. 02/2012 KTORÝM SA UPRAVUJE ČISTENIE A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV, OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA ÚZEMÍ OBCE
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 25.04.2012 Veľkost: 339 kB (1 súbor)
VZN č. 3 /2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území Obce Žabokreky
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 25.04.2012 Veľkost: 693 kB (1 súbor)
1. Všeobecne záväzné nariadenia č. 8/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov v obci Žabokreky, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia môžu byť po
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 23.11.2011 Veľkost: 0 B (0 súborov)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Žabokreky č. 6/2011 o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Žabokreky, Prevádzkový poriadok pohrebiska
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 07.11.2011 Veľkost: 729.3 kB (1 súbor)
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a návratnej finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi zo dňa 18.05.2011.
Kategória: Všeobecne záväzné nariadenia
Dátum: 18.05.2011 Veľkost: 0 B (0 súborov)


FacebookFacebook