Denné centrum seniorov

Denné centrum seniorov ( ďalej len DC seniorov ) v našej obci bolo založené Ustanovujúcou členskou schôdzou, ktorá sa konala 18.2.2011. Každý člen DC seniorov odovzdal podpísanú prihlášku a zároveň vyplnil tlačivo, do ktorých záujmových krúžkov by sa svojou činnosťou chcel zapojiť.

Ustanovujúca členská schôdza si zvolila päťčlennú samosprávu DC seniorov a schválila vedúcich, ako i zástupcov jednotlivých záujmových krúžkov. V DC seniorov pracuje celkovo sedem takýchto krúžkov. Na slávnostnej členskej schôdzi konanej dňa 14.3.2011 boli našim členom, za prítomnosti pani starostky OÚ Ing. Valockej, slávnostne odovzdané členské preukazy. V súčasnosti má DC seniorov 79 členov.

ŠTATUT-Denné-centrum-seniorov
Činnosť samostatného DC seniorov bola uskutočňovaná cez jednotlivé záujmové krúžky. Táto správa bola spracovaná na základe vyhodnotenia činnosti jednotlivých krúžkov.

Krúžky


Krúžok relaxačného rekondičného cvičenia
Krúžok šikovných rúk – ručné práce a vyšívanie
Krúžok šikovných gazdiniek – varenie, pečenie
Krúžok sociálna starostlivosť
Krúžok kultúrne a spoločenské akcie
Krúžok spoločenské hry – história obce
Krúžok počítačové a internetové zdokonaľovanie


Krúžok relaxačného rekondičného cvičenia

Prvé stretnutie členov tohto krúžku sa pod vedením pani Anežky Bartošovej začalo 1.4.2011, kde boli prebraté organizačné pokyny, plán činnosti a návrhy na realizáciu cvičení. Do krúžku sa prihlásilo celkom 21 členov, z toho 8 členov sa nezúčastnilo činnosti ani raz. Od prvého stretnutia, až do 20.1.2012 členovia krúžku cvičili celkom 59 krát, bicyklovali sa 6 krát, turistické vychádzky absolvovali 4 krát a dvakrát sa zúčastnili plávania v Aquaparku v Turčianskych Tepliciach. V decembri minulého roku si členovia krúžku urobili spoločné grilovanie a aj posedenie spojené s vyhodnotením činnosti krúžku. Tento krúžok sa za minuloročné obdobie stretol celkom 75 krát, v priemere sa na stretnutiach zúčastňovalo 6-15 členov.

Je to jediný krúžok DC seniorov, ktorý sa pravidelne dvakrát týždenné stretáva. Svoju činnosť zameriavajú cvičenia na:

-spevňujúce chrbtové svalstvo a podporu správneho držania tela
r-ehabilitáciu dýchacích ochorení, nadobudnutie kondície a celkovej relaxácie organizmu
-upevnenie panvového svalstva – vhodné pre ženy
-upevnenie celého cievneho systému
-kondičné cvičenie bez náčinia s palicou

Všetky tieto cvičenia boli zostavované v spolupráci s rehabilitačnými lekármi, ktorí k nim vydali aj CD nosiče.

Členky krúžku sa vyjadrujú k tejto činnosti veľmi pozitívne, nakoľko im cvičenie pomáha odstraňovať ich zdravotné problémy, najmä čo sa týka pohybového aparátu a aj vplyv na duševné zdravie.

Krúžok šikovných rúk – ručné práce a vyšívanie

Krúžok svoju činnosť pod vedením pani Hatarovej začal prvým zasadnutím v KD, kde sa zúčastnilo celkom 13 členiek. Každá z prítomných si priniesla rôzne ručné práce. Členka krúžku Anežka Bartošová učila členky papierové pletenie z plagátov a to rôzne košíčky, zvončeky a dekoračné predmety, ktoré členovia krúžku použili k Vianočným výzdobám. V roku 2011 sa členovia krúžku stretli celkom 4 krát a to v počte 5 až 13 členov. V súčasnosti si pripravujú vyrobiť vhodné pozornosti na Majáles Slovákov do Paríža.

Krúžok sa v súčasnosti stretáva každý pondelok o 17:00 hod. v našej Hasičskej zbrojnici.

Krúžok šikovných gazdiniek – varenie, pečenie

Tento krúžok, pod vedením pani Anny Hulejovej, začal svoju činnosť ihneď po jeho založení a to napečením zákuskov, koláčov a upraženie tradičných fánok, na stretnutie s dôchodcami z družobnej obce Žabokriek nad Nitrou, ktoré sa konalo dňa 3.3.2011 v priestoroch KD. Dňa 22.3.2011 päť členiek krúžku vykonalo vyčistenie kuchyne v KD s názvom ,,Sanitárny deň „.

Dňa 28.3.2011 si krúžok v celkovom počte 12 členiek prenajal kuchyňu v KD za účelom zdokonaľovania sa vo výrobe lístkového cesta a habošov.

Aktivity krúžku sa vždy spájali s akciami Obecnej samosprávy a to:

pri stretnutí obcí ŽAB bol krúžok nápomocný pri pečení slaného a sladkého pečiva
pri organizovaní I. ročníka Zemiakového dňa, kde členky krúžku škrabali
a piekli zemiaky, zemiakové placky a hranolky. Tieto výrobky ponúkali poslanci Obecného zastupiteľstva našim občanom pred budovou Hasičskej zbrojnice

Krúžok sociálna starostlivosť

Krúžok, pod vedením Jozefa Rišiana, bol založený za účelom napomáhať dôchodcom, v prípade ich neschopnosti riešiť si svojpomocne vzniknuté problémy. Zatiaľ sa však vyskytla len jedna situácia, že členka krúžku kultúrne a spoločenské akcie a zároveň aj členka spevokolu pani Anna Tabačková dostala mozgovú príhodu. Z týchto dôvodov bola niektorými členmi tohoto krúžku navštívená v nemocnici a ešte bola pred Vianočnými sviatkami navštívená, u nej doma, aj členkami spevokolu.

Krúžok kultúrne a spoločenské akcie

Krúžok pod vedením pani Marčičiakovej začal tiež aktívne svoju činnosť. Na jej návrh bol založený spevokol, ktorý svojou činnosťou začal aktívne vystupovať na rôznych podujatiach, usporiadaných v našej obci a už prvý krát vystupoval pri stavaní obecného mája. Taktiež vystupoval pri pálení Jánskych ohňov, na stretnutí obcí ŽAB konanom v športovom areáli našej obce. Spevokol vystupoval aj na posedení s dôchodcami, ktoré bolo konané v mesiaci úcty k starším a tiež na podujatí ,, Žabokrecké vianočné trhy “ , ktoré sa uskutočnili 10.12.2011 v KD našej obce. V budúcom roku je predpoklad, že spevokol pri DC seniorov sa zúčastní aj akcií usporiadaných v zahraničí, teda mimo územia našej republiky.

Krúžok v úzkej spolupráci s vedením obce, zabezpečuje pre členov DC seniorov, ako aj ostatných dôchodcov v našej obci, kultúrne vyžitie na podujatiach súťaže Turčianskej Šlágerbomby, ktoré sú usporiadané štvrťročne v kine Strojár Martin. Predaj vstupeniek na toto podujatie pre členov DC, ako i ostatných záujemcov z obce, aktívne zabezpečuje pani Želmíra Kraľovanská.

Krúžok spoločenské hry – história obce

Členovia krúžku pod vedením Jozefa Feju svoju záujmovú činnosť v minulom roku zameriavali predovšetkým na poskytovanie pomoci pri spracovaní elektronického archívu fotografií z histórie obce Žabokreky. Tento projekt sa spracovával v II. polroku 2011 pod názvom ,, Kým si ešte pamätáme“, ktorý bol na základe žiadosti podanej starostkou obce, podporený Nadáciou Ekopolis.

Členovia krúžku, ale i ďalší členovia DC seniorov pomáhali pri sústreďovaní fotografií z domácností, ako aj ich triedenie do príslušných skupín, podľa udalosti. Potriedené a textovo, i dátumovo označené fotografie, sa postupne odovzdávali Ing. Emilovi Rišianovi, na ich uloženie do elektronického archívu. Týmto spôsobom bolo spracovaných približne 700 fotografií.

Touto cestou krúžok ďakuje všetkým, ktorí poskytli svoje vzácne dokumenty a umožnili tak uchovať históriu našej obce a sprístupniť ju širokej verejnosti. Z členov nášho krúžku sa na tejto činnosti podieľal najviac Jozef Štefanides, za čo mu patrí úprimné poďakovanie.

Aktivity krúžku, v oblasti spoločenských hier, ako i športových činností, sa v minuloročnom období zatiaľ nevyvíjali.

Krúžok počítačové a internetové zdokonaľovanie

Uvedený krúžok pod vedením pani Oľgy Ciklamíniovej začal aktívne pracovať už v treťom mesiaci minulého roku. Metodickým lektorom tohto krúžku bol Ing. Emil Rišian. Krúžok i napriek nepriaznivému zdravotnému stavu vedúcej krúžku, začal po letných mesiacoch, pod vedením zástupkyne Anny Sumkovej, naďalej v zimných mesiacoch, pokračovať so svojou činnosťou. Z uvedeného počtu 20 členov krúžku, sa však na stretnutí zúčastňovalo len 10-12 členov. Krúžok sa stretáva každý štvrtok v priestoroch Základnej školy, s využívaním výpočtovej techniky

V súčasnosti však záujem o počítačové a internetové zdokonaľovanie, zo strany členov krúžku poklesol.

Zo získaných poznatkov treba však konštatovať, že členovia DC seniorov majú obdivuhodný záujem o činnosti v jednotlivých krúžkoch. Mnohí členovia DC seniorov sú zapojení do činnosti v dvoch a niektorí aj vo viacerých krúžkoch, čo v značnej miere ovplyvňuje možnosti stretávania sa v jednotlivých krúžkoch, nakoľko časové termíny činnosti týchto krúžkov, sa niekedy aj prelínajú.

DC seniorov v našej obci, v spolupráci so samosprávou a vedením OÚ, však okrem týchto činností jednotlivých krúžkov, zorganizoval dňa 10.8.2011 kultúrno-poznávací zájazd, s návštevou jediného Slovenského orloja v Starej Bystrici. Taktiež tento zájazd spojil s návštevou Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici, kde mali zúčastnení možnosť využiť jazdu vláčikom, na nízko úvraťovej železničke vo Výchylovke. Súčasťou tohto kultúrno-poznávacieho zájazdu, bola aj návšteva prírodovednej expozície v Krásne nad Kysucou. Z celkového počtu 46 prihlásených sa na tomto zájazde zúčastnilo však len 35 členov DC seniorov.

Ďalšou akciou, ktorú sme v spolupráci s vedením Obecného úradu v našej obci usporiadali, bola dvakrát uskutočnená návšteva kúpeľov v Turčianskych Tepliciach.

Samospráva DC seniorov, mala a aj má záujem, rozšíriť členskú základňu o ďalších členov, z radov dôchodcov v našej obci. Za týmto účelom bolo, dňa 9.1.2012, zvolané rozšírené zasadnutie samosprávy, avšak záujem zapojiť sa do činnosti DC seniorov, prejavilo len päť dôchodcov našej obce.

Záverom chcem, touto cestou poďakovať všetkým členom Denného centra seniorov, za aktívnu účasť na usporiadaných akciách našim centrom, ako i Obecnou samosprávou v našej obci a verím, že i v tomto roku sa budeme svojou účasťou, naďalej zapájať do týchto podujatí..

A úplne na záver chcem, v mene všetkých členov Denného centra seniorov v našej obci, poďakovať poslancom obce a hlavne pani starostke OÚ Ing. Valockej, za vytváranie veľmi dobrých podmienok, pre dôstojné prežitie dôchodkového veku, občanov našej obce. Toto všetko nás vlastne, ako dôchodcov zaväzuje, aktívne sa podieľať na činnostiach usporiadaných našou obcou.

FacebookFacebook