Materská škola Žabokreky

Materská škola zabezpečuje pre deti vo veku od 3 – do 6 rokov celodennú starostlivosť. Deti v našej MŠ absolvujú predprimárne vzdelávanie, ktoré sa končí dovŕšením šiesteho roku veku dieťaťa. Každý absolvent dostane osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania.

Školský vzdelávací program s názvom Škola plná pohody napľňa potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi, uľahčuje dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie a podporuje vzťah dieťaťa k poznávaniu a k učeniu sa hrou.

Ciaľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjame osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti.

Spolupracujeme so SZUŠ M. Haľamovej v Martine a SZUŠ Dotyk v Ružomberku a s SCVČ ABC Košťany nad Turcom.

Personálne obsadenie:
Zuzana Paverová– riaditeľka
Nela Kuzmová – učiteľka
Ivica Honková – učiteľka
Miriama Šuteková – učiteľka
Monika Mrozeková – upratovačka
Jana Janotová – školníčka

Kontakt:
tel: 043/4388120
email: zwkladfc@stonline.sk
http://zsmszabokrekynn.edupage.org/

FacebookFacebook