Zverejnenie dokumentov ku verejnému obstarávaniu , Názov zákazky: „Projektová dokumentácia - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Zverejnenie dokumentov ku verejnému obstarávaniu , Názov zákazky: „Projektová dokumentácia - Zníženie energetickej náročnosti budovy
Názov zákazky: „Projektová dokumentácia - Zníženie energetickej náročnosti budovymaterskej školy v obci Žabokreky“Príloha č. 1 - Spôsob určenia ceny VÝZVA na predkladanie ponúk_ PD žabokreky Príloha_č.2_Návrh zmluvy...
27.02.2017
Autor: Ing. Zuzana Valocká

Názov zákazky: „Projektová dokumentácia - Zníženie energetickej náročnosti budovy
materskej školy v obci Žabokreky“
2. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto:
Názov: Obec Žabokreky IČO: 00 317 047 Kontaktná osoba: Ing. Mária Gardianová, 0915 956 057 Sídlo: Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Predmet zákazky: „Projektová dokumentácia - Zníženie energetickej náročnosti
budovy materskej školy v obci Žabokreky“
4. Druh zákazky: poskytnutie službyKomentáre

FacebookFacebook