Všeobecne záväzné nariadenie o vodení psov a úhrade náhradnej evidenčnej známky psa

Všeobecne záväzné nariadenie o vodení psov a úhrade náhradnej evidenčnej známky psa
Návrh zmeny č.2 Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2017 o vodení psov a sume úhrad za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Žabokreky.
31.01.2017
Autor: Obec Žabokreky

Obecné zastupiteľstvo obce Žabokreky na základe ustanovení § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 a § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v platnom znení v súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e pre územie obce Žabokreky tento Návrh zmeny č.2 Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2017 o vodení psov a sume úhrad za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Žabokreky.

Dostupný v PDF formáte: návrh - VZN č.1-2017 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku za psaKomentáre

FacebookFacebook