Oznam o zápise detí do Materskej školy

Oznam o zápise detí do Materskej školy
    Miesto podávania žiadostí: Materská škola Žabokreky 166...
03.05.2017
Autor: Ing. Zuzana Valocká

 

Miesto podávania žiadostí: Materská škola Žabokreky 166

                                                        038 40 Žabokreky

Termín: od 02.02.201712.05.2017 od 11,30 hod. - 16,00 hod.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára. Žiadosť neobsahujúca dané potvrdenie nie je kompletná a nebude akceptovaná.

Podmienky prijatia:

  • Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti spravidla od 3 do 6 rokov
  • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili 5 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou
  • Výnimočne je možné prijať aj dieťa mladšie ako 3 roky podľa kapacitných možností materskej školy, a budú vytvorené vhodné materiálne, personálne podmienky. Dieťa musí mať zvládnuté základné hygienické návyky, sebaoslužné činnosti v obliekaní a stavovaní
  • Ak ide o dieťa so ŠVVP, zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj vyjadrenie príslušného zariadenia

Tešíme sa na Vás!

 

 Zápis MŠ 2017 - 2018Komentáre

FacebookFacebook