Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ŽabokrekyHľadať
 
 

Činnosť Denného centra seniorov v roku 2016

Činnosť Denného centra seniorov v roku 2016Vytlačiť
 

Správa o činnosti DC seniorov za rok 2016

Denné centrum seniorov v našej obci má v súčasnosti 85 členov. Na Výročnej členskej schôdzi, pani starostka OÚ Ing. Zuzana Valocká, odovzdala preukaz jednému novému členovi DC seniorov Jánovi Štefanidesovi..

DC seniorov je riadené päťčlennou samosprávou a samotné  činnosti sú uskutočňované cez jednotlivé záujmové krúžky. Táto správa bola spracovaná na základe písomného vyhodnotenia činnosti, ktoré predložili predsedovia jednotlivých záujmových krúžkov.

denne-centrum-seniorov-zabokreky.jpg

 

1./ Krúžok relaxačného a rekondičného cvičenia

Tento  krúžok pracuje    pod    vedením    pani   Mgr. Anežky     Bartošovej .    V roku 2016 klesol počet pravidelných cvičiacich na 5 – 6 členiek. Členky krúžku cvičili v priestoroch knižnice, kde boli pre toto cvičenie vytvorené veľmi dobré podmienky. V čase od 16.2.2016 do 3.5.2016 sa členky krúžku stretli celkom dvadsať krát.

Vedúca krúžku má naďalej opakované zdravotné problémy a z týchto dôvodov odstupuje z vedenia tohto krúžku. Pre potreby činnosti tohto krúžku je pani Mgr. Anežka Bartošová, ochotná poskytnúť novej vedúcej krúžku jej CD na jednotlivé cvičenia.

Počas jej neschopnosti z titulu zlomenia ruky v roku 2015 ju zastupovala pani Anna Sumková, za čo jej patrí poďakovanie.

Celú problematiku tohto krúžku bude potrebné riešiť na dnešnej Výročnej členskej schôdzi.

Bola by veľmi veľká škoda ukončiť činnosť tohto krúžku, nakoľko relaxačné a rekondičné cvičenia boli zamerané hlavne na upevňovanie svalstva, podporu správneho držania tela, taktiež na celkové zlepšovanie kondície a zdravia.

Celá problematika činnosti tohto krúžku bola prejednaná so zástupkyňou krúžku, pani Annou Sumkovou.

 

2./ Krúžok šikovných rúk - ručné práce a vyšívanie

Krúžok pracuje  pod vedením pani Dariny Hatarovej. V roku 2016 sa krúžok stretol 10 – krát s priemernou účasťou šesť členiek. Na týchto stretnutiach sa zhotovovali rôzne ručné práce a to: štrikovanie rukavíc, ponožiek, vesty a svetrov. Taktiež členky krúžku háčkovali dečky, obaly na mobily, anjeliky, dámske kabelky, šály a rôzne  dekoratívne predmety.

Na návrh p. Fabru a pani Kyselovej bola vytvorená kúdelná izba, kde sú umiestnené krosná, snovadlá, ako aj už  natkaté koberce a rôzne predmety z plátna. Je to umiestnené v zadnej časti modlitebne. Členky krúžku tam chodia strihať handričky, snujú a tkajú koberce. V samotnom tkaní sa striedajú členky krúžku a zhotovujú si koberce , ktoré využijú vo svojej domácnosti.

V tomto roku krúžok plánuje a už aj 30.1.2017 začal drôtkovanie veľkonočných vajíčok a rôznych predmetov v rámci kurzu, ktorý vedie spoločne aj s mamou,  pani inštruktorka Ing. Barbora Siráňová z Belej.

Krúžok i v ďalšom období sa chce pravidelne stretávať a to každý pondelok o 16:00 hod. v priestoroch hasičskej zbrojnice. Na stretnutiach si aj naďalej chcú navzájom rozdávať rôzne rady, nápady a námety na ručné práce a zároveň pozývajú aj ďalšie členky DC seniorov do ich krúžku .

 

3./ Krúžok šikovných gazdiniek – varenie, pečenie

Krúžok pracuje pod vedením pani Anny Hulejovej. Do krúžku je prihlásených 27 členiek DC seniorov. Do práce sa aktívne zapája približne len 15 členiek.

Krúžok v roku 2016 pracoval počas celého roka, podľa potreby, čiže podľa akcií usporiadaných DC seniorov, prípadne našou obcou.

Prvou akciou v minulom roku bola príprava na výročnú členskú schôdzu DC seniorov, ktorá sa konala 26. 2. 2016. Šikovné gazdinky pripravili Maďarský guľáš s knedľou, medový krémeš, ktorý upiekla doma pani Evka Poloncová a bol prítomným ponúknutý čaj a káva.

Dňa 16. marca v minulom roku miestna pobočka Matice Slovenskej v našej obci usporiadala súťaž ,, Nie je koláč, ako koláč “ – téma slané pochúťky, ktorej sa zúčastnili aj naše seniorky - členky krúžku, v počte 14 gazdiniek a v  súťaži bodovali s peknými výsledkami.

V mesiaci júni si pripomíname ,, Deň otcov “, kde členky krúžku boli nápomocné aj pri tejto akcii. Pomáhali pri varení guľášu, kde čistili zemiaky. Doma napiekli veľké množstvo koláčov, ktoré doniesli na celú akciu do kultúrneho domu.

Dňa 28. 9 . 2016 sa naše gazdinky zúčastnili fotenia v krásnych červených zásterách, ktoré dostali ako odmenu za pečenie slaných pochúťok, ktoré organizoval miestny odbor Matice Slovenskej. Fotky boli použité vo vydanom Turčianskom kalendári pre rok 2017 s témou ,,Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí “. 

Ako  každý rok,  tak aj  minulý  rok  Obecná  samospráva   usporiadala    8. 10 .2016  v našej obci,  už tradičný  VI. ročník  akcie ,, Zemiakový deň “

Pri najväčšej akcii krúžku sa do práce čistenia a rajbania zemiakov zapojili a zúčastnili aj nečlenky krúžku. Spolu tam pracovalo 21 gazdiniek z Denného centra seniorov.

Aj v roku 2016 boli pripravené zemiakové špeciality. Najväčší úspech , ako aj po iné roky, mali zemiakové placky a zemiaková baba. Bola to pekná a vydarená obecná akcia a preto všetkým  členkám krúžku šikovných gazdiniek,  patrí za ich účasť a aktivitu –veľká vďaka.

Krúžok šikovných gazdiniek pri DC seniorov chce i naďalej pokračovať v jeho aktívnej činnosti.

V pláne činnosti pre rok 2017 krúžok uvažuje:

     -   pripraviť občerstvenie  na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa

          uskutoční   24.2.2017  t.j. vlastne dnes

na akciu ,, Deň otcov „ spojenú so Žabokreckými spievankami, ktorá
     sa bude konať 17.6. 2017 pripraviť občerstvenie

pripraviť zemiakové pochúťky pre VII. ročník akcie „ Zemiakový deň “ , ktorý    bude usporiadať v tomto roku obecná samospráva
krúžok má naďalej záujem byť nápomocný pri akciách usporiadaných obecnou samosprávou, resp. podľa požiadaviek a potreby DC seniorov  
 

4./ Krúžok sociálna starostlivosť


Krúžok pracuje pod vedením pána Jozefa Rišiana. Podľa vyjadrenia obidvoch zástupkýň krúžku pani Angely Štefánikovej a Evy Zacharovej   sa však  v krúžku spoločne nestretávajú a ani  nespolupracujú.

Podľa toho vyplýva, že všetky aktivity a  návštevy chorých a starších občanov vykonáva osobne vedúci krúžku. V roku 2016  vedúci krúžku navštívil dôchodcov našej obce len pri ich životných jubileách. Dobré slovo po ohreje dušu, ako aj záujem o živote a zdraví v rodine, značne poteší staršieho občana.

Pri týchto životných a jubilejných príležitostiach bolo  navštívených celkom 16 dôchodcov. Z tohto uvedeného počtu navštívených dôchodcov boli navštívení títo šiesti členovia DC seniorov a to:  Zuzana Valocká, Angela Kalnická, Marta Kraľovanská, Anna Hulejová, Viliam Polonec a Vratislav Bartoš. 

V roku  2017 by zrejme mohol krúžok viac kolektívne spolupracovať a aj naďalej pokračovať v jeho činnosti. Podľa potreby pomáhať nemocným, ako aj starším občanom, nakoľko roky rýchlo pribúdajú a sily ubúdajú. Týmto kolobehom prichádzajú i choroby a preto  je aj nutná, zvýšená starostlivosť o seniorov.

 

 5./ Krúžok kultúrne a spoločenské akcie

Krúžok pracuje pod vedením  pani Želmíry Kraľovanskej.

Krúžok v úzkej spolupráci  s vedením obce, zabezpečuje pre členov DC seniorov, ako aj ostatných dôchodcov v našej obci, kultúrne vyžitie na podujatiach súťaže Turčianskej Šlágerbomby, ktoré sú usporiadané štvrťročne  v kine Strojár Martin. Predaj vstupeniek na toto podujatie pre členov DC, ako i ostatných záujemcov z obce, aktívne zabezpečuje vedúca krúžku pani Želmíra Kraľovanská.

Krúžok s podporou samosprávy Denného centra seniorov zorganizoval kultúrny a spoločenský zájazd do Banskej Bystrice, za účelom návštevy múzea SNP,  kultúrnych pamiatok a ďalších múzeí, ktoré pripomínajú históriu nášho Slovenska.

Najaktívnejšie v tomto krúžku pracuje Spevokol Žabokrečan pri DC seniorov. Stretáva sa pravidelne každú stredu. V roku 2016 vystupoval  na rôznych obcou usporiadaných podujatiach a to:

 -   na oslave Dňa matiek

 -   na Prvom ročníku Dňa otcov, pod názvom Žabokrecké spievanky

 -   na Zemiakovom dni, ktorý bol organizovaný  obecnou samosprávou dňa 

     8.10.2016

 -   na posedení s dôchodcami.

Spevokol však vystupoval na podujatiach aj mimo našej obce a to:

-  na oslavách 1.mája v Martine na Podstráňach, kde sme vytvorili dobré

    názory prítomných, na náš spevokol, v rámci okresu Martin  

-  v mesiaci júni  sme mali vystupovať na Matičných oslavách vo Valči –

   Valčianske melódie, avšak pre nepriaznivé počasie sa toto podujatie

    prerušilo

-  dňa 30.7.2016 náš spevokol vystupoval, ako jediný zo Žilinského

    samosprávneho kraja, na Národných matičných slávnostiach, ktoré sa

    konali v Komárne. Na týchto slávnostiach vystupovalo celkom 32

    spevokolov a súborov a to nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska a  

    Chorvátska .  

    Sme presvedčení, že  vystúpením na tomto  podujatí  sme vytvorili dobré

    meno nielen našej obci, ale celému ŽSK.  Svedčili o tom aj relácie

    a zábery o našom spevokole v televízii RTVS  a televízii JOJ.

-   dňa 7.8.2016 sme taktiež so spevokolom vystupovali na Hodžových

    slávnostiach v  Sučanoch    

Veríme, že sa krúžku, kultúrne a spoločenské akcie a zvlášť spevokolu Žabokrečan, bude i naďalej tak dariť, aby svojou činnosťou i v tomto roku 2017, robil dobré meno DC seniorov, ako i samotnej našej obci.

 

6./ Krúžok liečivé bylinky a ich využitie v domácnosti

Krúžok pracuje pod vedením pani Vierky Štefanidesovej. Členky tohto krúžku uskutočnili v minulom roku tri bylinkové vychádzky a to:

zber medvedieho cesnaku
zber bazového kvetu a repíka
Ďalšie naplánované aktivity vždy zmarili a a narušili nepriaznivé vrtochy počasia.

Vedúca krúžku uvažovala preto, už aj o zrušení tohto krúžku. Na rozšírenom zasadnutí vedúcich a zástupcov jednotlivých krúžkov DC seniorov dňa 25.1.2017, však väčšina členiek s tým nesúhlasila a majú záujem, aby sa krúžok zachoval.

Všetky bylinkárky veria, že nasledujúce obdobie v tomto roku, bude prajnejšie pre ich aktivity.

V tejto mojej správe o činnosti DC seniorov za rok 2016, by som chcel informovať všetkých členov, že mimo akcií usporiadaných jednotlivými záujmovými krúžkami DC seniorov, sme zabezpečovali s podporou OÚ našej obce, aj ďalšie kultúrne a iné akcie.

V druhom mesiaci minulého roku bola dôstojne pripravená Výročná členská schôdza, ktorá sa konala v sále KD a  bola spojená s podaním kvalitným a dobrým občerstvením.

Ako bolo už v tejto správe uvedené, že s podporou našej obce bol zorganizovaný kultúrne – poznávací zájazd do Banskej Bystrice.

Dňa 21.10.2015 bolo pre členov DC seniorov, zabezpečené kúpanie v kúpeľoch Turčianske Teplice, kde zúčastnení členovia si mali možnosť zregenerovať svoj organizmus, v teplej liečivej vode.

Obecný úrad našej obce zorganizoval, ako vždy každoročne, dňa 28.10.2016 posedenie s dôchodcami. Dôsledne pripravené občerstvenie zabezpečili a podávali poslanci a pracovníci OÚ.

Záverom mojej správy o činnosti DC seniorov za rok 2016 by som Vás chcel informovať, že naše aktivity sa uskutočňovali hlavne podporou z rozpočtu našej obce pre rok 2016, ktorý sme finančne čerpali tak, ako to bolo uvedené pani Rišianovou, v správe o hospodárení.

Touto cestou chcem poďakovať všetkým členom Denného centra seniorov, za aktívnu účasť na usporiadaných akciách našim Denným centrom a verím, že i v tomto roku sa budeme svojou účasťou,  naďalej zapájať do týchto podujatí..

A úplne na záver chcem, v mene všetkých členov Denného centra seniorov v našej obci, poďakovať poslancom obce a hlavne pani starostke OÚ Ing. Valockej, za vytváranie dobrých podmienok, pre dôstojné prežitie dôchodkového veku, občanov našej obce. Toto všetko nás vlastne, ako dôchodcov zaväzuje, aktívne sa podieľať na činnostiach usporiadaných našou obcou.

 

V Žabokrekoch, 24.2.2017

 

Správu spracoval: Ing. Ivan Hulej, predseda DC seniorov


 
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka