Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ŽabokrekyHľadať
 
 

VZN

dodatok ku VZN č.2/2016 - prúd odpadov PNEUMATIKY

Dátum zverejnenia návrhu: 6.9.2018

 

Všeobecne záväzné nariadenie zmena č.1

číslo: 2/2016

OBEC ŽABOKREKY

Výtlačok číslo:

 

 

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a

ZMENU č.1

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

 

 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

06.09.2018

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie

07.09.2018

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

17.09.2018

Pripomienky zasielať

- písomne na adresu: Obecný úrad Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky

- elektronicky na adresu: starosta@zabokreky.sk

- faxom na číslo: 043/4388123

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie :

Na rokovaní OZ obce dňa:

 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

 

VZN nadobúda účinnosť dňom:

 

 

 

Ing. Zuzana Valocká

    Starostka obce

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Žabokreky  vydáva túto

Zmenu č.1

Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2016 o o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

 

Pôvodný text v IV.časti sa mení a dopĺňa takto:

 

IV. Časť

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu

 

§ 10 Spôsob zberu a prepravy triedených zložiek komunálnych odpadov sa dopĺňa o písmeno (ch):

 

(1) V obci sa vykonáva triedený zber:

a) elektroodpadov z domácností,

b) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,

c) odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,

d) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a

    zdravotníckych pomôcok,

e) jedlých olejov a tukov z domácností,

f) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

g) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania

h) šatstvo a textil

ch)odpadové pneumatiky

 

do VZN č.2/2016 sa dopĺňa v časti IV. Nové ustanovenie §15a, ktorého text je nasledovný:

 

§ 15a Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

– ojazdených odpadových pneumatík

 

(1)  Obec má uzavretú zmluvu s autorizovanou organizáciou  zodpovednosti výrobcov (OZV), neziskovou  spoločnosťou s ručením obmedzeným ELT Management Company Slovakia (ELTMA), ktorá zabezpečuje pre tretiu osobu na základe zmluvy zber a likvidáciu odpadových pneumatík.

 

(2) Zber odpadových pneumatík je vykonávaný dvakrát ročne v jarnom a jesennom období na zbernom mieste v obci, ktorým je prevádzka drobných obecných služieb Žabokreky KN C 174/13, k.ú. Žabokreky,

GPS súradnice:                                            

ETRS89:

49.02520

18.92121

S-JTSK:

1195153

431762

a na nasledujúci deň je zabezpečený odvoz pneumatík.

 

(3) Obec zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere odpadových pneumatík vopred osobitným oznamom,  pričom  využije všetky možnosti informačného  systému obce, t.j.  na  webovom  sídle  obce www.zabokreky.sk v sekcii OZNAMY, v mesačných INFOlistoch, rozhlasom, sms-správami a mailom jednotlivým občanom.

 

(4) pneumatiky je zakázané ukladať do nádob určených na zber iných druhov odpadov alebo ukladať vedľa nich  na verejné priestranstvá obce.

 

(5) Občania môžu odpadové pneumatiky bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo na predajných miestach pneumatík.

 

(6) Vybavenie a zabezpečenie:          Obec Žabokreky ako prevádzkovateľ zberného miesta kolektívneho systému ELTMA potvrdzuje, že odobraté pneumatiky sa budú po celú dobu až do odovzdania spracovateľovi chrániť pred odcudzením alebo znehodnotením, a to tak, že budú zhromažďované za oplotením dvora „obecnej prevádzky“ . Prevádzkovateľ označí zberné miesto nápisom dodaným Eltmou, ktorý bude upozorňovať na vykonávanie spätného zberu pneumatík, a to viditeľne a čitateľne na mieste prístupnom konečnému používateľovi

 

Pôvodný text v X.časti sa v celom rozsahu mení takto:

X. Časť

§ 25 Záverečné ustanovenia

(1) Toto VZN č. 2/2016 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14.06.2016  uznesením č.16/2016/6 a DODATOK č.1/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa .................... pod č.............

2) Týmto VZN sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žabokreky  zo dňa 24.04.2013.

(3) Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budú upravené v iných nariadeniach.

(4) Toto VZN v znení  nadobúda účinnosť  dňom 01.07.2016.

(5) Tento Dodatok č.1/2018 nadobúda účinnosť dňom 12.10.2018 .

 

 

                                                                       ........................................................

                                                                      Ing. Zuzana Valocká

                                                                        starostka obce Žabokreky

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka