Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ŽabokrekyHľadať
 
 

Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra na 11.03.2019Vytlačiť
 

Obecné zastupiteľstvo v Žabokrekoch v zmysle § 18 a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch
č.02/2019/11 zo dňa 24.01.2019  vyhlasuje

deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Žabokreky 11. marca 2019 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

 1) kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať - ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie

 2) ďalšie podmienky
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
- výhodou manažérske zručnosti
- dynamická a silná osobnosť
- komunikačné schopnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
- reprezentatívne vystupovanie
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)
- flexibilnosť
- zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť
- bezúhonnosť

 Náležitosti písomnej prihlášky:

3) písomná prihláška musí obsahovať:
a. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
b. štruktúrovaný profesijný životopis,
c. úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
d. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
e. informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
f. čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, obci Žabokreky  a finančnému úradu,
g. súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch.

Termín odovzdania písomnej prihlášky:
písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do 21.februára 2019 do 14:00 hod. v zalepenej obálke na adresu: Obecný úrad, 038 40 Žabokreky č.145

Zalepenú obálku označiť značkou: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

Doplňujúce údaje: pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Žabokreky je v súlade s uznesením č.7/2012 zo dňa 07.12.2012 : 0,16.

V Žabokrekoch, 24.01.2019 ,                                                           Ing. Zuzana Valocká, starostka obce


 
 

dnes je: 26.8.2019

meniny má: Samuel

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka