Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
ŽabokrekyHľadať
 
 

SK

Projekty a dotácie

01. Permakultúrna trieda v ZŠ Žabokreky
02. Poštový sad Magna Via
03. Veľké dni Turca spred 100 rokov ožijú v auguste 2018
04. Aktívny človek=aktívna spoločnosť
05. Knihy pre život
06. Bezbariérový vstup do kultúrneho domu Žabokreky
07. Kontajnerové stojisko

PERMAKULTÚRNA TRIEDA ZŠ ŽABOKREKY

Ukončili sme projekt : Permakultúrna trieda ZŠ Žabokreky, ktorý bol podporený Nadáciou Kia Motors Slovakia sumou 4900,00 €. Vďaka podpore Nadácie, vďaka dobrovoľníckej práci a pomoci rodičov, starých rodičov,učiteľov, personálu ZŠ a Obce Žabokreky sme v areáli Základnej školy vybudovali zónu pre výuku o prírode a potrebe starostlivosti o čistý svet bez plastov, exhalátov, zbytočných chemikálií a všetkého čo do zdravého a štastného života nepatrí.

Dátum začatia projektu: 24.03.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.08.2018
Miesto realizácie projektu (obec/mesto): ZŠ Žabokreky
Podpora projektu: Nadácia Kia Motors Slovakia
Suma: 4900 €

nadacia-kia-motors-slovakia.jpg

Garantom projektu bol Ing. Ivan Stefanides, ktorému Obec Žabokreky vyslovuje srdečné  poďakovanie.

Bližšie informácie o dotačnom programe.

 

 

POŠTOVÝ SAD MAGNA VIA

Obec Žabokreky získala od Nadácie Slovenskej sporiteľne peňažný dar  vo výške 4.500 € na projekt Poštový sad Magna Via. Na obecnom pozemku získanom iba nedávno po ROEP-e máme zámer založiť kvalitný ovocný sad pre každého návštevníka obľúbenej cyklotrasy . Ku založeniu sadu sme prizvali najuznávanejšieho ovocinára Prof. Ing. Ivana Hričovského a získali sme cenné rady,ktoré týmto projektom chceme naplniť.

Dátum začatia projektu: 16.06.2018
Dátum ukončenia projektu: 13.10.2018
Miesto realizácie projektu (obec/mesto): Žabokreky
Miesto realizácie projektu (presná adresa): Žabokreky parcela KN-E č. 231/17
Podpora projektu: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Suma: 4500 €

nadacia-slovenskej-sporitelne-logo.jpg

Oblasť podľa zák. o dani z príjmov - asignácia % dane: organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora a rozvoj telesnej kultúry.

Ciele projektu:

č. 1:  Vybudovať pre širokú verejnosť zaujímavé a príjemné miesto pre oddych a osvetu v oblasti histórie aj životného prostredia.

Pôvodné druhy ovocných drevín v našom okolí vymizli a o históriu sa ľudia zaujímajú z publikácií minimálne. Efektívnejšie je to vonku z obeliskov, info-tabúľ, piktogramov.

Preto zrevitalizovaním pozemku v extraviláne podnietime záujem obyvateľov a návštevníkov o životné prostredie aj jeho širší kontext-teda ako sa naše okolie vyvíjalo a čo je preň prirodzené.

Nakoľko sa jedná o historicky známe miesto, osadením info-tabúľ a obelisku s piktogramom Magna Via vyvoláme záujem a pozornosť návštevníkov o históriu.

 

č. 2: Ďalším cieľom je nenásilne a zaujímavo vytvárať prioritne u detí a mladej generácie záujem o prácu so živou prírodou.

V budúcom sade plánujeme robiť jarné a jesenné ukážky starostlivosti o ovocné stromy,ich rez,ošetrovanie,prihnojovanie a ost. v prítomnosti odborníka na túto problematiku.

Aby to zaujalo aj deti urobíme sprievodné aktivity - jednoduché súťaže s maľovaním vlastného stromu vonku v prírode (plenéri)a podobne.

 

č. 3: Projektom podporíme spontánne aktivity našich miestnych dobrovoľníkov, ktorým pomôžeme dosiahnuť ich záujem o vybudovanie miesta s pečaťou ich práce.

Každý strom bude tabuľkou označený ako strom konkrétnej rodiny,ktorá ho vysadí, bude ošetrovať a starať sa oň.

 

č. 4: Cieľom je zapojiť čo najširšiu verejnosť občanov z našej obce tak, aby bol čo najväčší počet budúcich ochrancov oddychovej zóny.

Urobíme to tak,že vopred umožníme občanom vybrať si miesto aj strom, umožníme im ho vysadiť, ošetriť , následne sa starať.Materiál dodáme my, od ľudí očakávame dlhodobú starostlivosť.

 

 

VEĽKÉ DNI TURCA SPRED 100 ROKOV OŽIJÚ V AUGUSTE 2018

Obec Žabokreky získala od Žilinského samosprávneho kraja peňažný dar  vo výške 1000 € na kultúrny projekt Veľké dni Turca spred 100 rokov ožijú v auguste 2018, ktorý bol súčasťou 16. ročníka tradičného stretnutia 8 obcí pod názvom Stretnutie Žabo-obcí 2018.

Dátum začatia projektu: 24.08.2018
Dátum ukončenia projektu: 25.08.2018
Miesto realizácie projektu (obec/mesto): Žabokreky
Podpora projektu: Žilinský samosprávny kraj
Suma: 1000 €

zilinsky-samospravny-kraj

Žabokrečania sú na dejinné udalosti Turca pyšní a tento rok šťastnou dejinnou náhodou pripadlo tradičné – v poradí už šestnáste Žabo-stretnutie 8 obcí zo SR, ČR a PL s koreňom „žab“ v názve obce. 

Dôležitou súčasťou stretnutí je pripomínanie si histórie a hľadanie jej presahu do dnešných dní. Nakoľko väčšina našich priateľov je z ČR, pozornosť sme sústredili 100-mu výročiu vzniku spoločného štátu českého a slovenského národa.

V rámci stretnutia boli zorganizované tradičné zábavné súťaže, pešia a cyklo-turistika v regióne s návštevou historicky zaujímavých stavieb a seminár pre hostí aj širokú verejnosť o význame historických udalostí v Turci. 

Počas bohatého programu stretnutia Žabo-obcí sa konala aj inovatívne moderovaná 
beseda o histórii Turca spred 100 rokov pod názvom Veľké dni Turca spred 100 rokov ožijú v auguste 2018 s aktivistami  o.z. Brána Turca a známymi historikmi Mgr. Branislavom ZacharidesomIgorom Dobrovolným, ktorá bola spojená s následnou prehliadkou mesta Martin, ukážkou Memorandového námestia, kde boli dohodnuté prvé národnotvorné dokumenty Slovenska a návštevou Slovenského múzea Čechov v Martine, pričom sprievodcovia boli oblečený v tradičných dobových odevoch.

Súčasťou programu bola tiež ukážka zaujímavostí Turca ako napr. kaplnka v Turčianskom Jasene s pôvodnými gotickými freskami a s pomocou našich divadelných ochotníkov sme účastníkov krátkymi scénkami s historickou zápletkou vizuálne pozvali na návštevu nášho kraja.

Aby sme zážitok z tohto veľkého stretnutia, spoznávania a spomínania umocnili, v popoludňajších hodinách boli účastníci zapojení do rôznych súťaží, športových aj vedomostných, spievania hymny a na záver sme vyžrebovali z účastníkov výhercu tričiek s logom ŽABO- OBCÍ a nápisom 1.ČSR -100 rokov. Súťažami sme chceli predstaviť aj pre tie mladšie generácie náš kraj a jeho folklórne bohatstvo.

 

 

AKTÍVNY ČLOVEK=AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ - ŠPORTOVÉ CENTRÁ

Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1/2018/0ŠaŠ/T/2.2 poskytol Žilinský samosprávny kraj  našej obci finančný príspevok v rámci programu: AKTíVNY ČLOVEK=AKTíVNA SPOLOČNOSŤ, podprogram 2 : Športové centrá vo výške 816,- € (slovom osemstošestnásť EUR).

Dátum začatia projektu: 02.06.2018
Dátum ukončenia projektu: 31.07.2018
Miesto realizácie projektu (obec/mesto): Žabokreky
Podpora projektu: Žilinský samosprávny kraj
Suma: 816 €

zilinsky-samospravny-kraj.jpg

Tieto peniaze boli použité na výmenu mantinelov a stĺpikov na multifunkčnom ihrisku v júli 2018. Celková suma za práce vykonané v júli bola 2352,00 €, takže spolufinancovanie obce bol vo výške 1536,00 €. Výška podpory bohužiaľ nepostačuje na kompletnú rekonštrukciu , ale obec vzhľadom na bezpečnosť prevádzkovania ihriska bude ďalej s opravami pokračovať.

Posledné väčšie podujatie na „umelej tráve“ bol 3. ročník Nohejbalového turnaja o pohár starostky obce, ktorý preveril rozsah najnevyhnutnejších opráv a v októbri vykoná obec ďalšie čiastkové opravy.

 

 

KNIHY PRE ŽIVOT

Obec Žabokreky získala od Fondu na podporu umenia peňažný dar  vo výške 1.000 € na projekt Knihy pre život. Nákupom nových knižničných jednotiek sme chceli pokryť potreby stálych i nových čitateľov a tiež detí predškolského veku, žiakov a študentov škôl až po čitateľov vyššieho veku nielen našej obce, ale aj okolitých obcí. Tak ako je svet kníh bohatý na rôzne žánre a kategórie, chceli sme i my nákupom kníh obohatiť našu knižnicu . 

Dátum začatia projektu: 18.09.2017
Dátum ukončenia projektu: 30.09.2018
Miesto realizácie projektu (obec/mesto): Žabokreky
Miesto realizácie projektu (presná adresa): Žabokreky 166
Podpora projektu: Fond na podporu umenia
Suma: 1000 €

fond-na-podporu-umenia.jpg

Hlavným cieľom projektu bolo posilniť knižničný fond obce špeciálne pre vybrané skupiny čitateľov a realizovanými aktivitami budovať kvalitnú členskú základňu a tým aj uspokojiť požiadavky používateľov pravidelným doplňovaním knižničného fondu so širokým tematickým záberom. Vďaka realizácii projektu Akvizícia knižníc (2016), ktorý z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia (1 000 €) a spolufinancovaním obce, pribudlo do knižnice 169 nových knižných titulov, pričom 136 titulov bolo zakúpených z pomocou Fondu na podporu umenia a 33 titulov tvorilo spolufinancovanie obce. Táto podpora z verejných zdrojov v značnej miere prispela ku skvalitneniu služieb obecnej knižnice. Veríme, že zakúpené knihy si čoskoro nájdu svojich spokojných čitateľov.

 

 

BEZBARIEROVÝ VSTUP DO KULTÚRNEHO DOMU ŽABOKREKY

Obec Žabokreky získala od Žilinského samosprávneho kraja peňažný dar  vo výške 1584,00 € na základe Zmluvy č.V3/2018/T/3, na projekt: Vybudovanie bezbariérového vstupu do kultúrneho domu Žabokreky.

Dátum začatia projektu: 31.07.2018
Dátum ukončenia projektu: 07.10.2018
Miesto realizácie projektu (obec/mesto): Žabokreky
Miesto realizácie projektu (presná adresa): Kultúrny dom Žabokreky
Podpora projektu: Žilinský samosprávny kraj
Suma: 1584 €

zilinsky-samospravny-kraj.jpg

Popis podporovanej činnosti

Obec Žabokreky svoje samosprávne a prakticky všetky spoločenské aktivity vykonáva v budove Kultúrneho domu kde sídli Obecný úrad,sú tu zasadacie miestnosti ,kancelárie odborných referentov a najmä veľká spoločenská sála,ktorá je po rekonštrukcii v roku 2017 opäť stredobodom záujmu divadelných ochotníkov , klubu seniorov,svadieb a množstva ostatných.

V roku 2018 chceme odstrániť nedostatok  budovy,ktorým sú poškodené vonkajšie schody a neexistujúci bezbariérový prístup.V zimnom období  sa tvoria nad neprekrytou časťou  schodov šmykľavé plochy nebezpečné pre občanov , preto spolu s riešením bezbariérovosti chceme zabudovať na schody a rampu exteriérové podlahové kúrenie čím moderným riešením pomôžeme verejnosti s bezpečnosťou pri každej návšteve obce.

Pozdĺž západnej strany sa navrhuje vonkajšia bezbariérová rampa  dĺžky 5,0 m s prevýšením 0,39 m šírky 1300 mm. Rampa bude mať povrch upravený proti šmyku kamienkovou upravou hr. 15-20 mm (Topstone…). Vlastná konštrukcia rampy bude železobetonová monolitická urobená na jestvujúci asfaltový povrch s obvodovým základovým pásom š.300mm hľ. 600 mm. Beton C 16/20 výstuž sieť oká 150/150 mm.

 • Celkový rozpočet:                                                                                                              12860,00         EUR
 • Požadovaná výška dotácie:                                                                                                 3000,00        EUR   
 • Spolufinancovanie (min. 20% z požadovanej dotácie):                                                      9860,00       EUR 

 

Použitie dotácie na úhradu (uviesť výdavky podľa rozpočtu):
Zhotovenie rampy pre telesne postihnutých

 • materiál: betón,šalovacie dosky,betonárska oceľ 
  1190,00 EUR
 • práca s betónom
  1500,00 EUR
 • Antikorové zábradlie pre imobilných
  1920,00 EUR
 • Výmena čistiaceho roštu(škrabáka) pred vstupom
  600,00 EUR
 • Externé el.kúrenie na rampu+schody na vstupe do KD
  3215,00 EUR

Kamienkový protišmykový koberec na rampe a schodoch z 

 • materiálu CityStone frakcie 4-8mm materiál
  3.045,00 EUR
 • práca pri položení kamienkového koberca
  1.390,00 EUR

Z celkového súčtu nákladov na materiál a prácu na zhotovenie diela vo výške spolu 12860,00 € požadovala obec Žabokreky dotáciu vo výške  3.000,00 €.

 

KONTAJNEROVÉ STOJISKO

Obci Žabokreky bola poskytnutá dotácia od Žilinského samosprávneho kraja   vo výške 2000 €, na podporu obnovy obce prostredníctvom skvalitnenia verejného priestoru a verejnej infraštruktúry - vybudovanie kontajnerového stojiska.

Dátum začatia projektu: 16.07.2019
Dátum ukončenia projektu: 31.08.2019
Miesto realizácie projektu (obec/mesto): Žabokreky
Podpora projektu: Žilinský samosprávny kraj
Suma: 2000 €

zilinsky-samospravny-kraj.jpg

Kontajnerové stojisko skvalitnilo nakladanie s odpadmi, podporilo separovanie, skultúrnilo verejné priestory, chráni odovzdaný vyseparovaný odpad pred znehodnotením dažďom a iných vonkajších vplyvov.

kontajnerove-stojisko-Zabokreky.JPG

 


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka